KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNACAJA OSNOVNE ŠOLE COL

 

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola  Col , Col 35, 5273 Col

Telefon:

05 364 33 50 (tajništvo)

05 364 33 52 (ravnatelj)

Faks:

05 364 33 57

Odgovorna uradna oseba:

Ravnatelj zavoda, Ivan Irgl

Datum zadnje spremembe:

 

 14. 1. 2009

Podatki o dostopnosti kataloga v elektronski

in fizicni obliki:

 

Katalog je dostopen v elektronski obliki na

http://www2.arnes.si/~osgocol1/

in v fizicni obliki na sedežu Osnovne šole Col , Col 35, 5273 Col

 

 

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNACAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda (kratek opis delovnega podrocja zavoda):

Podatki o organizaciji zavoda

(kratek opis delovnega podrocja

zavoda):

 

Dejavnosti šole so:

M/80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje

Šola opravlja še naslednje dejavnosti:

M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

H/55.510 Dejavnost menz

I/60.230 Drug kopenski potniški promet

K/70.200 Dajanje lastnih nepremicnin v najem

K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov, kongresov

O/92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

O/92.623 Druge športne dejavnosti

G/52.630 Trgovina na drobno zunaj prodajaln

DE 22.1 Založništvo

 

Seznam vseh organizacijskih

enot zavoda (naziv organizacijske enote zavoda, naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote)

 

Podružnična šola Podkraj, Podkraj 9, 5273 Col

Ravnatelj: Ivan Irgl

Tel.: 05 364 33 70

 

Organigram zavoda:

Svet šole

Ravnatelj

Strokovni organi

Svet staršev

Učiteljski zbor

Oddelčni učiteljski zbor

Razrednik

Strokovni aktivi

Svetovalna služba

Knjižnica

Računovodstvo

Administracija

Tehnični del

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojne osebe:

Ivan Irgl, ravnatelj zavoda

Telefon:

05 364 33 52

Faks: 05 364 33 57

e-naslov: ivan.irgl@guest.arnes.si

 

 

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega podrocja organa

(preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

 

Notranji predpisi in interni akti zavoda:

_ Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Col;

_ Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (z opisi del in nalog delovnih mest);

_ Kriteriji in merila za ugotavljanje delovne uspešnosti delavcev);

_ Navodila o postopkih in ukrepih pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali pred trpincenjem na

delovnem mestu;

_ Navodilo o postopkih oddaje javnih narocil;

_ Pravila o varovanju osebnih podatkov v Osnovni šoli Col;

_ Katalogi zbirk osebnih podatkov;

_ Pravilnik o racunovodstvu;

_ Pravilnik o popisu;

_ Hišni red Osnovne šole Col;

_ Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi (z obrazcem vloga);

_ Podrobnejši kriteriji za dodelitev sredstev za subvencionirano šolsko prehrano ucencev (z obrazcem

vloga za subvencionirano prehrano);

_ Požarni red;

_ Izjava o varnosti z oceno tveganja;

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti na OŠ Col

 

 

Državni predpisi (z delovnega podrocja zavoda):

_ Zakon o zavodih;

_ Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;

_ Kolektivna pogodba za javni sektor;

_ Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;

_ Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;

_ Zakon o javnih uslužbencih;

_ Zakon o delovnih razmerjih;

_ Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s podrocja šolstva in športa v placne razrede znotraj

razponov placnih razredov;

_ Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;

_ Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v placilne razrede;

_ Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na podrocju vzgoje in izobraževanja;

_ Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na podrocju vzgoje in izobraževanja;

_ Zakon o varstvu osebnih podatkov;

_ Zakon o dostopu do informacij javnega znacaja;

_ Zakon o splošnem upravnem postopku;

_ Zakon o javnih narocilih;

_ Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije;

_ Zakon o racunovodstvu;

_ Zakon o šolski inšpekciji;

_ Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine

otrok;

_ Zakon o sistemu plac v javnem sektorju;

_ Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povecanega obsega dela za javne uslužbence

_ Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v placne razrede;

_ Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju;

_ Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s podrocja šolstva;

_ Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za

vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol;

_ Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

 

Osnovna šola:

_ Zakon o osnovni šoli;

_ Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;

_ Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju ucencev v osnovni šoli;

_ Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;

_ Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli;

_ Pravilnik o izvajanju fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli;

_ Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;

_ Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli;

_ Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli;

_ Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole;

_ Pravilnik o pravicah in dolžnostih ucencev v osnovni šoli;

_ Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli;

_ Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na podrocju osnovnošolskega izobraževanja;

_ Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;

_ Pravilnik o financiranju šole v naravi;

_ Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane ucencev v osnovnih šolah;

_ Pravilnik o upravljanju ucbeniških skladov;

 

 

Predpisi EU:

Zakonodaja dostopna na: Povezava na evropski register predpisov

 

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov:

Zavod ni predlagatelj predpisov.

 

 

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških in programskih

dokumentov:

 

Letni delovni načrt zavoda (LDN),

Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta,

Letno poročilo zavoda,

Finančni načrt zavoda

 

2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, uradnih ali javnih

storitev, ki jih organ vodi ali

zagotavlja svojim uporabnikom:

 

Postopki za uresnicevanje pravic ucencev, zaposlenih;

Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;

Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;

Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;

Izvedba volitev za napredovanje strokovnih delavcev v nazive;

Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano prehrano, šolo v naravi;

Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc

 

 

2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Seznam evidenc:

Šolska dokumentacija v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Pravilnikom o

dokumentaciji v osnovni šoli

Seznam zaposlenih

 

2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:

Evidenca zaposlenega delavca;

Evidenca o placi zaposlenega delavca;

Evidenca o poškodbah pri delu;

Evidenca o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja;

Evidenca vpisanih in vkljucenih otrok;

Zbirka podatkov o ucencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših;

Zbirka podatkov o napredovanju ucencev, izdanih spricevalih in drugih listinah;

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških znacilnostih ucencev;

Zbirka podatkov o ucencih, ki potrebujejo pomoc oziroma svetovanje;

 

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega znacaja oziroma seznam posameznih

dokumentov:

Sklopi informacij - sledijo razclenjenemu opisu

delovnega podrocja organa:

 

Urniki oddelkov za šolsko leto 2008/2009

Publikacija za šolsko leto 2008/2009

 

 

3. OPIS NACINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNACAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina splošnih informacij je dostopna prek spleta

na: http://www2.arnes.si/~osgocol1/

Fizični dostop:

Informacije so fizično dostopne vsak delovnik na

sedežu Osnovne šole Col, Col n35, 5273 Col, v času uradnih ur.

Uradne ure:

Vsak delovni dan od 08.00 do 13.00 ure

Stroški:

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen

 

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNACAJA

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij

oziroma tematskih sklopov:

 

Urniki

Hišni red