ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

V šolski svetovalni službi je zaposlena socialna delavka Nives Žibrik.

Ta svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela. Socialna delavka se z bodočimi učenci in njihovimi starši prvič sreča pri vpisu v šolo.

V času šolanja se s svetovalnim odnosom vklju čuje v aktualno problematiko, koordinira nacionalne preizkuse znanja in odkrivanje ter delo z nadarjenimi u čenci in z učenci z u čnimi težavami, ureja subvencionirano prehrano. Skrbi tudi za vzgojno preventivno delo s posamezniki in skupinami.

V 9. razredu se z u č enci in njihovimi starši pogosteje sre č uje. Seznanja jih z vrstami poklicev, časom, krajem in zahtevnostjo šolanja, vpisnih pogojih in rokih, štipendiranju.

Na socialno delavko se lahko starši in otroci obrnete, č e se znajdete v kakršnikoli socialni ali osebni stiski.

Poklicna orientacija
Promocija in opisi poklicev
Iskani poklici
Rokovnik za vpis v srednje šole 2010/11
Dnevi odprtih vrat
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij
Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

Štipendije - razpisi

 

Domov